Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INDUCOATSHOP

1 oktober 2014

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door InducoatShop. Dit is de naam voor de webwinkel van Inducoat B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Branchegarantie
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden InducoatShop

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Koper: de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer – dus nadrukkelijk niet een particulier. De producten die verkocht worden via de InducoatShop van Inducoat BV zijn uitdrukkelijk uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik, zoals door een AF Erkende Schilder;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon
Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan koperen aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Inducoat B.V.
handelend onder de naam/namen: InducoatShop
Adres:
Postbus 2776
3800 GJ AMERSFOORT
E-mailadres: info@inducoat.com
KvK-nummer: 805.94.07
BTW-identificatienummer: NL803685373B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper.
De tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper wordt via deze website aan de koper beschikbaar gesteld en is vooraf aan de bestelling aldus ter beschikking van de koper. Er wordt ook aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden via email of post. Omdat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden dus ook langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Omdat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de verkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Daarmee wordt bijvoorbeeld uitdrukkelijk verwezen naar de product data bladen en veiligheidsdatabladen zoals die gelden voor de aangeboden producten via de InducoatShop en die op de internetsite van Inducoat.com beschikbaar zijn.

Artikel 4 - Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, maar kunnen afwijken voor wat betreft etiket. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod van de InducoatShop bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
x de prijs exclusief belastingen tenzij anders vermeld;
x de kosten van aflevering;
x de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
x het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
x de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
x de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
x de overeenkomst wordt na de totstandkoming wordt gearchiveerd, maar is niet voor de koper te raadplegen;
x de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens indien gewenst herstellen is via een email aan info@inducoat.com binnen 2 uur na de bestelling;

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit gaat automatisch per email.
De overeenkomst komt aldus elektronisch tot stand, en de koper kan elektronisch betalen via IDEAL.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd ongemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;
b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 uur na de bestelling, met uitzondering van de producten beschreven onder artikel 8, via een e-mail gericht aan info@inducoat.com

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, en de goederen zouden al zijn verzonden, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Omdat de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst bij de terugzending of na elektronische herroeping voor levering, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Omdat de koper over een beperkt herroepingsrecht beschikt, is dit door de InducoatShop hiermee duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, zoals kleur;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. die kunnen bederven of verouderen;

Artikel 9 - De prijs
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Het staat InducoatShop vrij om op ieder ogenblik haar prijzen en productspecificaties aan te passen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen direct te worden voldaan via IDEAL.
De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
Klachten van welke aard dan ook kunnen slechts schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer de koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van afwijkingen van kleur danwel technische onvermijdelijke eigenschappen. Klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat de koper de vermeende ondeugdelijkheid van de goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. De bewijslast van deze ondeugdelijkheid ligt volledig bij de koper en met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel kan deze slechts worden aangetoond door een rapport van het meest geeigende onderdeel van TNO. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, zal nimmer een bedrag te boven gaan dat het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. Op koper rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de koper en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de koper als de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de rechter aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de verkoper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Copyright © 2014 Inducoat
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Inducoat Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel